Cia­steczka (cookies) to infor­ma­cje tek­stowe zapi­sy­wane przez witrynę w prze­glą­darce. Dzięki nim strona może zapa­mię­ty­wać Twoje pre­fe­ren­cje i być lepiej dosto­so­wana do Two­ich potrzeb.

W szcze­gól­no­ści na tej witry­nie zapa­mię­ty­wane są takie infor­ma­cje jak:

  • Czy odwie­dza­jący jest zalo­go­wany w witrynie
  • Pre­fe­ren­cje doty­czące wyglądu witryny i jej działania
  • Dane potrzebne do sta­ty­styk odwie­dzin, mię­dzy innymi o cza­sie ostat­niej wizyty, czy odwie­dza­jący był już wcze­śniej na tej witry­nie, urzą­dze­niu z jakiego się łączy, loka­li­za­cji na pod­sta­wie adresu IP, itp.
  • Dane gro­ma­dzone przez sieci reklamowe

Możesz w każ­dej chwili wyłą­czyć akcep­to­wa­nie cia­stek w prze­glą­darce, w tym celu odwiedź jej opcje kon­fi­gu­ra­cyjne i wyłącz obsługę cookies. Miej jed­nak na uwa­dze, że po tej ope­ra­cji witryna może nie dzia­łać prawidłowo.